Tahakkuk Şube Müdürlüğü

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ :

Bütçe hazırlama rehberi, orta vadeli mali plan ve mali planlar çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlük Merkez teşkilatının yılı bütçelerinin hazırlanması ve koordinasyonunu sağlamak.

Bütçe hazırlama sürecinde Rektörlüğe bağlı diğer birimlerin özlük işleriyle kısmının koordinasyonunu sağlamak.

Bütçelerin kabulüyle birlikte Rektörlük Merkez  Teşkilatı  yılı bütçelerinin ayrıntılı harcama planlarını düzenlemek.

Rektörlük  merkez teşkilatının özlük işleriyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak.

Rektörlük Merkez teşkilatı personelinin, maaş ve sgk işlemlerini yapmak ve ödemeye hazır hale getirmek.

Rektörlüğe bağlı  birimlerin maaş işlemlerini kontrol ve koordine etmek, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte personel maaşlarının ödenmesini sağlamak.

Diğer kaynaklardan sağlanan ödenekler gereği (BAP,TÜBİTAK,ÖYP,SANTEZ,BOREN VB.) ilgililerinin özlük işlemleriyle, yolluk vb. işlemlerini gerçekleştirmek.

İlgili mevzuat gereği, rektörlük tüm personelinin maaş ve ücretlerden yapılan kesintileri takip ederek, ilgili kurum ve kuruluşların hesaplarına aktarmak.

Yapılan protokol gereği, banka promosyon iş ve işlemlerini takip etmek.       

Tüm çalışanların icra kesinti işlerini takip etmek ve süreçlerin gereğini yerine getirmek. 

Tüm Üniversite öğrencilerin yapacakları stajlarıyla ilgili sgk.  İşlemlerini  yapmak ve süreçleri takip etmek.

Özlük işlemleri ile ilgili olarak Rektörlüğe bağlı birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine ödenen YÖK burslarının ödeme işlemlerinin yapılması.

696 Sayılı KHK istinaden Taşeron olarak çalışmakta iken 657 sayılı kanun 4/d kadrosuna sürekli işçi statüsünde geçen personelin ücretleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin düzenlenmesi.

 

Akademik ve İdari Personele Ait Maaş Ödemeleri Kanuni Dayanakları Cetveli

Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Süreç El Kitabı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi