Genel Mevzuat

 

*TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

KANUNLAR

*2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu.

*4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.

*6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu.

*7201 Sayılı Tebligat Kanunu.

*6085 Sayılı Sayıştay Kanunu.

*6552 Sayılı İş Kanunu ve K.H.K.larda değişiklik yapılması Hakkındaki Kanun.

*4857 Sayılı İş Kanunu.

*1475 Sayılı İş Kanunu.(Mülga)

*6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

*488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu.

*193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu.

*3065 Sayıı Katma Değer Vergisi Kanunu

*5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu

*6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

*5379 Sayılı Osmangazi Üniversitesinin adının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Olarak Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun

*7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

*5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

*213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

*2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

*2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

*2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

*2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

KHK.

 

*496 Sayılı Osmangazi Üniversitesi Kuruluşu ile ilgili Kararname.

YÖNETMELİKLER

*Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

*Kamu zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

*İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

*İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

*Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

*Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik.

*Memurlara Yapılacak Giyim Yardım Yönetmeliği

*Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği

*Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

*Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

 

TÜZÜKLER

 

TEBLİĞLER / GENELGELER

*Harcama Yetkililiği.

*Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

YÖNERGELER

 

USUL VE ESASLAR

 

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATI
KANUNLAR

*4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

 *4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

*2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu.

 

KHK

 

YÖNETMELİKLER
İhale Uygulama Yönetmelikleri;

*Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği.

*Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği.

*Yapım İşleri İhaleleri  Uygulama Yönetmeliği.

*Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği.

*Danışmanlık Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği.

*Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik.

*BAP - Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

*ÖYP - Öğretim Üyesi Yetiştirme Usul ve Esasları 

*SANTEZ - Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

*TÜBİTAK Araştırma Destekleme Programlarına İlişkin Yönetmelik

*AFAD - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

*BOREN - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü İş ve İşlemlerine Dair B.K.K. 

Muayene ve Kabul Yönetmelikleri;

*Mal Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği.

*Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği.

*Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği.

*Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği.

*İhalelere Yönelik Başvurular Yönetmeliği.

TÜZÜKLER

 

TEBLİĞLER / GENELGELER

*Kamu İhale Genel Tebliği.

*Kamu İhale Tebliği.

*İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Tebliğ.

YÖNERGELER

*ESOGÜ BAP Yönergesi

*Bilimsel Çalışma ve Faaliyet Ödülleri Verilmesi Yönergesi

*ESOGÜ BAP Görevlendirme İlkeleri

Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

USUL VE ESASLAR

*YÖK Bütçelerindeki Özel Ödeneklerin Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller

*2016 BAP Uygulama Esasları

TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATI
KANUNLAR

*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

*5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu.

*5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

*2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu.

*6245 Sayılı Harcırah Kanunu.

*3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.

*4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

*4505 Sayılı SGK ile ilgili Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

*4949 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

*6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Basın Suçlarına İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun

*6356 Sayılı Sendikalar veToplu İş Sözleşmesi Kanunu

*6564 Sayılı Yüksek Öğretim Tazminatı Kanunu

KHK.

*375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.

*190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.

*666 Sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Hakkında KHK

B.K.K.

*Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar(Bakınız...Sayfa 70)

YÖNETMELİKLER

*Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

 

TÜZÜKLER

 

TEBLİĞLER / GENELGELER

*Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

*2016 290 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği 

*2016 Damga Vergisi 59 Sayılı Tebliğ

 YÖNERGELER
 
USUL VE ESASLAR

*Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

TAŞINIR İŞLEMLERİ KAYIT KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KANUNLAR
 
KHK.
 
YÖNETMELİKLER

*Taşınır Mal Yönetmeliği

*Resmi Mühür Yönetmeliği

*Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelk

TÜZÜKLER
 
TEBLİĞLER / GENELGELER
 
YÖNERGELER

 

USUL VE ESASLAR

*Taşınırları Hurdaya Ayırma Usul ve Esasları

ÜRETİM ATÖLYELERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATI
KANUNLAR
 
KHK.
 
YÖNETMELİKLER

 

TÜZÜKLER
 
TEBLİĞLER / GENELGELER
 
YÖNERGELER
 
USUL VE ESASLAR

*Üretim Atölyeleri Çalışma Usül ve Esasları

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATI
KANUNLAR

*237 Sayılı Taşıt Kanunu

*2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

*2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu

*4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

*5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum AmacıylaÇeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

KHK.
 
YÖNETMELİKLER

*Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*Karayolları Trafik Yönetmeliği

*Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği

*Karayolları Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliği

*Karayolları Taşıma Yönetmeliği

TÜZÜKLER

*Türk Bayrağı Tüzüğü

TEBLİĞLER / GENELGELER
 
YÖNERGELER

*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araç Kullanım Yönergesi

USUL VE ESASLAR

*Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller

 

AKILLI KART BİRİMİ MEVZUATI
YÖNERGELER

*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimlik Kartı İle Taşıt Tanıtım Kartı Kullanım Yönergesi